Skip links

Artikel 1: Algemeen

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten leveringen en facturen uitgaande van of gesloten met (i) A-NET BV, met vennootschapszetel te Industrieweg 57B, 3583 Beringen en met ondernemingsnummer 0689.769.077, (ii) ELECTROBUILD BV, met vennootschapszetel te Hermesstraat 4/A, 1930 Zaventem en met ondernemingsnummer 0456.240.884, (iii) A-NET HOLDING COMMV, met vennootschapszetel te Buntjesstraat 41, 3583 Beringen en met ondernemingsnummer 0792.499.304, (iv) A-NET IMMO BV, met vennootschapszetel te Buntjesstraat 41, 3583 Beringen en met ondernemingsnummer 0462.884.592 en (v) M.H.S. BV, met vennootschapszetel te Buntjesstraat 41, 3583 Beringen en met ondernemingsnummer 0819.891.510 (hierna tezamen genoemd “A-Net”).

1.2       De opdracht of de bestelling van de klant dan wel de aanvaarding van de offerte van A-Net dan wel betaling van een factuur van A-Net geldt als aanvaarding van huidige algemene voorwaarden van A-Net, op voorwaarde dat de klant kennis heeft kunnen nemen van deze algemene voorwaarden. Bijzondere, van deze algemene voorwaarden afwijkende, bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. A-Net aanvaardt slechts de toepassing  van algemene voorwaarden van de klant als zulks schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen.

1.3       In geval van discrepantie tussen een bepaling van de offerte/overeenkomst/factuur en een bepaling van deze algemene voorwaarden, hebben de bepalingen van de offerte/overeenkomst/factuur voorrang doch enkel voor het gedeelte dat uitdrukkelijk afwijkt van huidige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2: Offertes

2.1       Offertes van A-Net zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte. A-Net behoudt zich steeds het recht voor haar offerte in te trekken of aan te passen. Op vraag van de klant zal zij hiervoor de redenen uiteenzetten.  De offerte wordt opgesteld op basis van de door de klant aan A-Net bezorgde gegevens. A-Net is niet verantwoordelijk voor de correctheid van deze gegevens en heeft te allen tijde het recht de voorwaarden van haar offerte aan te passen indien de door de klant verstrekte gegevens niet accuraat zijn.

  • De overeenkomst komt definitief tot stand wanneer de offerte door een bevoegd vertegenwoordiger van A-Net of door haar bestuurder voor akkoord wordt ondertekend.
  • De prijzen worden opgegeven in euro en zijn steeds exclusief BTW, leverings- en transportkosten en andere taksen en kosten die door de klant verschuldigd zijn. Elke verhoging van het BTW-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen start van de uitvoering en einde van de uitvoering zal ten laste van de klant vallen.
  • In de offerte zijn enkel de werkzaamheden begrepen zoals expliciet vermeld in de offerte. In de offerte is alleszins niet inbegrepen (i) de nodige  maar  door  derden  nagelaten  of  veronachtzaamde voorbereidingswerken en (ii) herstellingen of verbeteringen van fouten en schade veroorzaakt door derden of door de klant. Deze werken zullen afzonderlijk aangerekend worden.

 

Artikel 3: Uitvoeringstermijnen

3.1       De uitvoeringstermijnen zijn enkel bij wijze van inlichting opgegeven en zijn in geen geval bindend. De klant heeft geen enkel verhaal indien de opgegeven uitvoeringstermijn wordt overschreden, tenzij de partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Partijen kunnen in onderling overleg een andere uitvoeringstermijn bepalen, doch enkel schriftelijk, met uitsluiting van elke mondelinge overeenkomst.

3.2       Geen enkele vorm van schadevergoeding, noch de ontbinding van de overeenkomst wegens niet-uitvoering binnen de overeengekomen termijn  kan  gevorderd  worden  indien  de  uitvoering niet  binnen  de overeengekomen   termijn   gebeurt,   behalve   indien   de   termijn opzettelijk niet werd nageleefd of indien de laattijdigheid het gevolg is van een grove nalatigheid van A-Net.

3.3       De door A-Net opgegeven uitvoeringstermijnen nemen slechts een aanvang nadat een eerste voorschot betaald is zoals bepaald in de offerte/overeenkomst (uiteraard enkel voor zover in de offerte voorschotten zijn overeengekomen). A-Net zal de klant in de mate van het mogelijke op de hoogte houden indien een uitvoeringstermijn niet wordt gehaald.

3.4       Indien het uitvoeren van de overeenkomst/offerte, op verzoek van de klant, binnen een kortere termijn dan de normale of voorziene termijn dient te worden uitgevoerd en dit extra kosten veroorzaakt, worden deze in rekening gebracht.

 

Artikel 4: Uitvoering van werken

4.1       De werken uitgevoerd door A-Net beperken zich tot de werken expliciet opgenomen in de offerte/overeenkomst.

4.2       Tijdens de uitvoering van de werken dient de werf zich in een zodanige toestand te bevinden dat de uitvoering van de werken ononderbroken en efficiënt kan geschieden. Indien door de fout van de klant of van een derde de werken niet zonder bijkomende werken kunnen worden aangevangen of voortgezet, is de kostprijs van de bijkomende werken en de onproductieve uren van het personeel ten laste van de klant.

4.3       Indien van toepassing, geschiedt elk vervoer steeds op risico van de bestemmeling.

4.4       Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst/offerte van welke aard ook schriftelijk of mondeling door de klant aangebracht of verzocht, worden aan de klant extra gefactureerd en verlengen de uitvoeringstermijn.

4.5       A-Net is nooit verplicht de materialen van de klant te bewaren. Indien de klant wenst dat A-Net goederen van de klant bewaart, zal zij dit schriftelijk vóór de uitvoering van de offerte/overeenkomst met A-Net overeenkomen. De bewaring gebeurt dan op risico van de klant, die A-Net uitdrukkelijk ontslaat van elke aansprakelijkheid in verband met deze bewaring (o.a. verlies of beschadiging), behalve in geval van opzet of zware fout van A-Net.

 

Artikel 5: Gebreken

5.1       De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de levering bestonden en welke de klant na controle redelijkerwijze kan vaststellen, worden geacht onmiddellijk te zijn aanvaard indien de klant aanwezig is bij de levering. Indien de klant niet aanwezig is bij de levering dan moet zij zijn eventuele bezwaren via aangetekend schrijven kenbaar maken aan A-Net en dit binnen de tien (10) werkdagen na de levering.

5.2       Klachten betreffende een niet conforme levering, die niet vast te stellen waren op het ogenblik van de levering, dienen binnen de maand na de vaststelling van het gebrek middels gemotiveerd aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan A-Net.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1       A-Net zal enkel kunnen worden aangesproken voor directe schade die het gevolg is van een handelen/nalaten van een aangestelde of personeelslid van A-Net of van A-Net zelf. In geen enkel geval zal A-Net kunnen worden aangesproken voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder doch niet limitatief reputatieverlies, verlies van een kans, verlies van winsten, verlies van een besparing, etc. 

6.2       De aansprakelijkheid van A-Net zal in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van A-Net, met een absoluut maximum van het totaalbedrag opgenomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst/offerte, behoudens in geval van fraude of kwaadwillig opzet vanwege A-Net.

 

Artikel 7: Eigendom

7.1       Alle door A-Net geleverde en gebruikte goederen blijven eigendom van A-Net dan wel van de oorspronkelijke eigenaar van de goederen.

7.2       Indien het bedoeling is van partijen dat de eigendom van de goederen overgaan van A-Net naar de klant, zal deze overdracht pas definitief tot stand komen na de volledige betaling van de prijs en van de daaraan verbonden prestaties en kosten.

7.3       Ingeval artikel 7.2 van toepassing is, kan A-Net zich op deze clausule beroepen vijf (5) werkdagen na het versturen per aangetekende zending van een ingebrekestelling tot betalen die zonder gevolg is gebleven.  De goederen dienen dan onmiddellijk op eenvoudige vraag aan A-Net te worden teruggeven en dit op kosten van de klant, onverminderd het  recht van A-Net op integrale schadeloosstelling.

7.4       In het geval dat de in gebreke gebleven klant failliet gaat, de toepassing vraagt van de wet op de continuïteit van ondernemingen (inclusief gerechtelijk akkoord) of op enigerlei andere wijze zijn activiteiten gestaakt heeft, behoudt A-Net zich het recht voor de verkochte goederen op te eisen middels eenvoudig verzoek gericht aan degéne die de kwestieuze goederen onder zich heeft.

 

Artikel 8: Facturatie

8.1       Elke betwisting i.v.m. de toegezonden factuur moet binnen de tien (10) werkdagen na de factuurdatum aangetekend medegedeeld worden aan A-Net. Bij gebreke daaraan, zal de desbetreffende factuur onherroepelijk als aanvaard worden beschouwd. Enig protest ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.

8.2       Tenzij  uitdrukkelijk  anders  op de factuur of in de offerte/overeenkomst,  zijn  alle  facturen van A-Net contant betaalbaar op de zetel van A-Net. Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege verhoogd worden met de interesten bepaald in de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand (02/08/2002) alsook wordt de factuur vermeerderd met een schadeloosstelling tot dekking van de invorderingskosten, conventioneel bepaald op vijftien procent (15%) van de uitstaande schuld met een minimum van 125,00 EUR. A-Net heeft steeds het recht een hogere vergoeding te vorderen indien zij kan bewijzen dat zij hogere schade heeft geleden.

8.3       Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.

8.4       Wanneer de klant nalaat de overeengekomen betalingen te doen, zelfs indien het gedeeltelijke betalingen betreft, dan is A-Net gerechtigd om haar prestaties op te schorten totdat de klant integraal voldaan heeft aan zijn betalingsverplichting. De opschorting kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding van de klant.

 

Artikel 9: Einde van de overeenkomst

9.1       Onverminderd de toepassing van artikel 7.4, wordt de overeenkomst geacht van rechtswege ontbonden te zijn in geval van faillissement, toepassing van de wet op de continuïteit van ondernemingen (inclusief gerechtelijk akkoord), fiscale of sociale schulden, toepassing van de wet op de continuïteit van ondernemingen, toelating tot de collectieve schuldbemiddeling of welkdanige andere vorm van liquidatie van A-Net dan wel van de klant.  A-Net heeft onmiddellijk recht op betaling van alle tot dan geleverde prestaties en goederen, onverminderd diens recht op integrale schadeloosstelling.

9.2       A-Net is  gerechtigd de offerte/overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van aangetekend schrijven,  indien de klant  zijn verbintenissen niet nakomt binnen de veertien (14) dagen na hiertoe via aangetekend schrijven in gebreke te zijn gesteld.

9.3       Bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de klant of bij gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de klant is een  forfaitaire  en  vooraf  overeengekomen  schadevergoeding verschuldigd van 25% op de overeengekomen prijs. Deze schadevergoeding kan niet herleid worden door de partijen en de partijen komen overeen dat deze schade de werkelijk geleden schade uitmaakt. Indien A-Net de overeenkomst eenzijdig verbreekt, is zij aan de klant dezelfde schadevergoeding verschuldigd.

9.4       Indien op aanvraag van klant de uitvoering tijdelijk opgeschort wordt, kan een voorlopige facturatie plaatsvinden in het stadium van uitvoering waarin de uitvoering zich bevindt.

 

Artikel 10: Persoonsgegevens

10.1      Het is mogelijk dat A-Net in de uitvoering van de offerte/overeenkomst bepaalde persoonsgegevens verwerkt. Dat gebeurt steeds in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en A-Net. A-Net verbindt zich ertoe enkel persoonsgegevens te verwerken die strikt noodzakelijk zijn om de offerte/overeenkomst correct uit te voeren.

10.2      Het is mogelijk dat A-Net persoonsgegevens deelt met derden. Dat gebeurt steeds in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en beperkt zich tot het strikt noodzakelijke.

10.3      A-Net bewaart persoonsgegevens enkel gedurende de periode noodzakelijk voor het behalen en vervullen van de doeleinden van de offerte/overeenkomst tenzij er een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of een andere wettelijke verplichting.

10.4      In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden er een aantal rechten toegekend omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Deze zijn: het recht op inzage en kopie van de gegevens, het corrigeren, het laten verwijderen, het beperken en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. De klant heeft steeds het recht deze rechten uit te oefenen. Indien echter een uitoefening van één van deze rechten ertoe leidt dat de overeenkomst/offerte door A-Net niet meer op een behoorlijke wijze kan worden uitgevoerd, heeft zij het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder hiervoor een schadevergoeding verschuldigd te zijn.

 

Artikel 11: Vertrouwelijkheid

11.1      Elk van de partijen verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en knowhow alsook eender welk soort document waarvan zij kennis kreeg tijdens de uitvoering van de overeenkomst/offerte niet te verspreiden of te communiceren, niet te laten verspreiden of te laten communiceren, niet direct of indirect te gebruiken, tenzij de andere partij hiervoor op voorhand schriftelijk de toestemming gaf. De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit artikel voorzien is, geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van de overeenkomst.

 

Artikel 12: Overmacht

12.1      Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst/offerte door A-Net verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen A-Net van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij A-Net als bij haar toeleveranciers, machinebreuk, informaticavirus of bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

12.2      M.b.t. de leverings- en uitvoeringstermijn wordt er uitdrukkelijk overeengekomen dat er in hoofde van A-Net overmacht aanwezig is indien leveranciers van A-Net, in afwijking van de gemaakte overeenkomsten tussen A-Net en de leveranciers, zouden nalaten materialen tijdig te leveren, die door A-Net met het oog op de uitvoering van de werken of de levering van de materialen bij de klant, aldaar nodig zijn.

 

Artikel 13: Algemene bepalingen

13.1      Elke persoon of onderneming die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.

13.2      Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden strijdig is met de toepasselijke wetgeving of nietig is omwille van andere redenen, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en is de desbetreffende clausule niet nietig doch zal zij worden toegepast binnen de perken van het wettelijk toelaatbare.

13.3      Zonder voorafgaandelijke schriftelijke instemming van A-Net kan de klant de rechten en plichten die zij tegenover A-Net heeft, niet aan derden overdragen.

13.4      A-Net behoudt zich het recht voor om het geheel of een gedeelte van de uitvoering van de opdracht toe te vertrouwen aan onderaannemers.

13.5      Onverminderd artikel 11 en tenzij de klant  zich er uitdrukkelijk tegen verzet, mag A-Net de offerte/overeenkomst en de (commerciële) naam van de klant gebruiken als referentie voor haar commerciële activiteiten.

13.6      De niet-uitoefening door A-Net van een van haar rechten zal onder geen beding worden geïnterpreteerd als een afstand van deze rechten.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

14.1      Met uitsluiting van elke andere wetgeving is uitsluitend het Belgische recht van toepassing op de geschillen tussen de A-Net en de klant, met uitzondering van haar beginselen inzake internationaal privaatrecht.

14.2      Alle geschillen van welke aard ook, met inbegrip van de betwistingen omtrent  de  toepassing  en  de  interpretatie  van  deze  algemene voorwaarden, de overeenkomst/offerte dan wel enig ander bindend document dat tussen A-Net en de klant wordt overeengekomen,  behoren  tot  de  uitsluitende  bevoegdheid  van  de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.