Skip links

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1       Dit privacybeleid (het “Privacybeleid”) is van toepassing op alle persoonsgegevens die (i) A-NET BV, met vennootschapszetel te Industrieweg 57B, 3583 Beringen en met ondernemingsnummer 0689.769.077, (ii) ELECTROBUILD BV, met vennootschapszetel te Hermesstraat 4/A, 1930 Zaventem en met ondernemingsnummer 0456.240.884, (iii) A-NET HOLDING COMMV, met vennootschapszetel te Industrieweg 57B, 3583 Beringen en met ondernemingsnummer 0792.499.304, (iv) A-NET IMMO BV, met vennootschapszetel te Buntjesstraat 41, 3583 Beringen en met ondernemingsnummer 0462.884.592 en (v) M.H.S. BV, met vennootschapszetel te Buntjesstraat 41, 3583 Beringen en met ondernemingsnummer 0819.891.510 (hierna tezamen genoemd “wij”, “we” of “A-Net”) verwerkt.

1.2       Om als A-Net een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij o.a. met persoonsgegevens. Aan de hand van dit Privacybeleid willen we u meer uitleg verschaffen omtrent de wijze waarop we omgaan met de persoonsgegevens waarover we beschikken.

1.3       Door gebruik te maken van onze website https://a-netservice.be/ (hierna de “Website”)  en/of onze diensten, erkent u dat u dit Privacybeleid zorgvuldig gelezen hebt en dat u hiermee, zonder enig voorbehoud, instemt.

Artikel 2: Definities

2.1       Persoonsgegevens omvatten alle gegevens waarmee iemand direct of indirect geïdentificeerd kan worden, zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, IP-adres, facturatiegegevens,… Tevens vallen alle gegevens die hetzij rechtstreeks, hetzij door combinatie kunnen leiden tot de identificatie van een persoon, onder de noemer “persoonsgegevens”.

2.2       Verwerken omvat in de praktijk elk gebruik van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen, verspreiden of wissen ervan.

2.3       De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, welke middelen daarvoor worden gebruikt en voor welke doeleinden dit gebeurt.

2.4       Verwerkers zijn partijen die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken. Met elke verwerker sluiten wij een verwerkersovereenkomst af als afsprakenkader teneinde zo goed mogelijk uw persoonsgegevens te beschermen.

Artikel 3: Bescherming van persoonsgegevens (algemene bepalingen)

3.1       We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. We doen dit dan ook in overeenstemming met de Europese wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens (de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, afgekort als “AVG” of “GDPR”) en de relevante lokale wetgeving die de AVG implementeert, zoals onder meer de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna tezamen met de AVG genoemd de “Privacywet”).

3.2       Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de nagestreefde doeleinden. We waken daarbij over de volledigheid en juistheid van uw persoonsgegevens.

3.3       Wij bewaren uw persoonsgegevens in principe niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze verzameld werden (zie in detail artikel 8).

3.4       We nemen daarnaast de nodige veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier te beveiligen. Met name nemen wij de volgende maatregelen:

 • Uw persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de personen die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken;
 • Iedereen die betrokken is bij de verwerking van uw persoonsgegevens, zowel eigen medewerkers als externe partijen, is bovendien wettelijk of contractueel verplicht om hier vertrouwelijk mee om te gaan door middel van een vertrouwelijkheidsverbintenis in hun contract;
 • Beperkte toegang tot de servers waar persoonsgegevens worden bewaard (wachtwoorden ingeven om in programma te geraken).

3.5       In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van persoonsgegevens, tenzij deze derde partij door ons is ingeschakeld.

3.6       U dient steeds te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dan ook als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

3.7       Wanneer wij verwerkers inschakelen, leggen wij het afsprakenkader over deze verwerking vast in een verwerkingsovereenkomst. Dergelijke verwerkingsovereenkomst heeft onder andere betrekking op de doeleinden en rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging van de persoonsgegevens.

Artikel 4: Welke persoonsgegevens verwerken wij en op welke manier?

4.1       Wij verwerken mogelijk de volgende persoonsgegevens:

 • Bij een bezoek aan de Website: onder meer uw IP-adres en uw taalkeuze, browsertype, geografische locatie, voorkeuren, besturingssysteem, etc. (“technische informatie”) en door middel van cookies (zie Cookiebeleid: a-netservice.be/cookiebeleid)
 • Bij het invullen van het contactformulier: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en alle andere persoonsgegevens die u in het bericht vermeldt;
 • Bij elke andere contactname met ons, bijvoorbeeld per e-mail of per telefoon: de gegevens die u ons bezorgt bij de contactname.

Artikel 5: Waarom verwerken we uw persoonsgegevens (doeleinden)?

5.1       Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens alleen als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doeleinde voor hebben vastgelegd.

5.2       Wij verzamelen technische informatie voor het verzorgen en verbeteren van de Website en het opmaken van anonieme bezoekersstatistieken.

5.3       Wij verzamelen tevens persoonsgegevens (bv. identiteitsgegevens) met het oog op (i) het kunnen uitvoeren van een overeenkomst (ii) het uitvoeren van een wettelijke verplichting, of (iii) om contact met u te kunnen opnemen naar aanleiding van een bepaalde vraag die u ons stelt.

5.4       Wij zullen dus onder meer uw persoonsgegevens verwerken om een overeenkomt met u te kunnen sluiten en uit te voeren, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor onze eigen rechtmatige belangen. Indien u de benodigde persoonsgegevens niet kan bezorgen, kunnen wij niet garanderen dat wij:

 • een overeenkomst met u zullen kunnen sluiten;
 • uw verzoek kunnen behandelen;
 • contact met u kunnen opnemen.

Artikel 6: Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken (rechtsgrond)?

6.1       De persoonsgegevens die u via de Website en/of per e-mail en/of op welke andere wijze dan ook verstrekt, verwerken we op basis van de volgende verwerkingsgronden:

 • om een wettelijke verplichting na te komen, bv. indien een overheidsinstantie ons dwingt bepaalde persoonsgegevens over te maken;
 • wanneer u hiervoor uw specifieke toestemming hebt gegeven, bv. via contactformulieren, mondeling, per e-mail, etc.;
 • voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

Artikel 7: Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen (al dan niet buiten de EU)?

7.1       Wij delen uw gegevens niet mee aan derden, tenzij in de volgende gevallen:

 • u ons hiervoor de voorafgaande toestemming geeft;
 • we wettelijk verplicht zijn om dit te doen;
 • ze worden opgevraagd in het kader van een (gerechtelijk) onderzoek;
 • als we voor het uitvoeren van een taak een beroep doen op een extern bedrijf (bv. onze websitebouwer, een softwarefirma of gespecialiseerd adviesbureau), dan mogen zij uw persoonsgegevens alleen verwerken binnen het met hen afgesproken kader en na naleving van de bepalingen van de Privacywet. Hiervoor hebben we met deze externe bedrijven de noodzakelijke verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

7.2       Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Artikel 8: Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij?

8.1       Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zo lang als nodig om de doeleinden te bereiken. Zij zullen dus worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren of aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding of in het kader van de specifieke wetgeving).

Artikel 9: Wat zijn uw rechten?

9.1       Overeenkomstig de Privacywet heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht van inzage;
 • Recht van verbetering;
 • Recht van wissing;
 • Recht van beperking;
 • Recht van bezwaar;
 • Recht van overdraagbaarheid.

9.2       Indien de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u uiteraard steeds over het recht om die toestemming in te trekken.

9.3       U kunt bovenvermelde rechten uitoefenen:

 • via e-mail naar privacy@a-netservice.be
 • per aangetekende brief naar A-Net, op volgend adres: Industrieweg 57B, 3583 Beringen.

9.4       We doen er alles aan om u zo snel mogelijk te antwoorden en uiterlijk binnen de 30 (dertig) dagen na ontvangst van het verzoek.

9.5       Wij houden ons het recht voor om een extra identificatie te vragen ter legitimatie.

9.6       U hebt ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be.

Artikel 10: Wijzigingen

10.1      A-Net behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in het Privacybeleid. Door de Website te gebruiken en/of gebruik te maken van onze diensten, aanvaardt u alle voorwaarden van het Privacybeleid zoals bepaald op het moment van gebruik. Bij elke toegang tot de Website, nadat het Privacybeleid werd gewijzigd, wordt u geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en ze te aanvaarden voor zover deze wijzigingen zichtbaar zijn in het aangepaste Privacybeleid.